Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Melding av veilys

Ved melding av nye veilysanlegg og ved effektendringer gjelder følgende:

Norges vassdrags- og energiforbund (NVE) har presisert at avregningsforskriften § 3-3 som pålegger nettselskap ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest. Det er denne paragraf som også er gjeldene for eksisterende umålte veilysinstallasjoner. Agder Energi Nett har tidligere aksepterte en overgangsperiode, hvor det ble satt en rimelig frist for overgang til måling. 

NVE har stilt krav til at alle målepunkt skulle måles innen 01.01.2019. For å oppfylle disse kravene, har Agder Energi Nett innført følgende:

-          Alle nye veilysinstallasjoner krever tilrettelegging for måling.
-          Alle eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på
           8 000 kWh eller over, krever tilrettelegging for måling.
-          Eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på 7 999
           kWh eller mindre vil ved enhver endring som fører til endring i nettselskapet
           avregning/register/system kreve tilrettelegging for måling. Enhver ombygging,
           utskifting, og/eller utvidelse av anlegg vil gå under dette kravet.

NVE anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapets nett og kundes anlegg. Med hensyn til ovenstående, vil ikke nettselskapet godta effektendringer på veilysanlegg som ikke er har fulgt de gitte krav. Prekvalifisert elektroinstallatør skal besørge nødvendige endringer i veilysinstallasjonen, og dette bekostes av veilyseier. Agder Energi Nett dekker kostnader til måler og målermontasje etter NVE sine krav. Prekvalifisert installatør sender inn nettmelding når anlegget er klargjort for måling.

Ved ønske om fellesføring av veilysanlegg på Agder Energi Nett sine stolper for fordelingsnett, må søknad via Elsmart, og ønskede fellesføringsstolper må markeres på kartutsnitt.